AWS new primary appserver
AWS EC2 server t2.micro
Ip:
54.255.170.183
172.31.31.211
domain:
ec2-54-255-170-183.ap-southeast-1.compute.amazonaws.com
ip-172-31-31-211.ap-southeast-1.compute.internal ap-southeast-1a