AWS AWS2 HK new primary appserver
AWS EC2 server t2.micro
Ip: